headerline

Privacyverklaring

Geldloket Emmen verwerkt op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze persoonsgegevens[1]. Met deze verklaring informeren we je over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Geldloket Emmen is een samenwerking tussen verschillende organisaties:

  • Gemeente Emmen
  • Welzijnsgroep Sedna
  • Stichting Knip
  • Woningcorporatie Domesta

Het team van Geldloket Emmen beantwoordt alle vragen over geldzaken. Het team staat klaar voor alle inwoners van de gemeente Emmen en voor professionals die werkzaam zijn in de gemeente Emmen[2]. De genoemde organisaties zijn samen verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met jouw gegevens.

Geldloket Emmen gebruikt jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze geeft. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Deze privacyverklaring gaat over:

  • de persoonsgegevens die je verstrekt via de website https://geldloket.emmen.nl
  • de persoonsgegevens die je verstrekt aan een medewerker van Geldloket Emmen om jou van dienst te kunnen zijn.

 

Persoonsgegevens die wij gebruiken

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij gebruiken:

  • namen, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email, gezinssamenstelling
  • inkomen, uitgaven, vermogen, schulden en andere financiële gegevens. Welke gegevens nodig zijn, is afhankelijk van de vraag.

 

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens

1. Contactgegevens

Wij vragen je contactgegevens wanneer het nodig is om je te kunnen bereiken voor een goede dienstverlening. Bijvoorbeeld voor beantwoording van je vraag of om een afspraak te maken.

2. Financiële gegevens

Om jouw vraag over geldzaken te beantwoorden kunnen gegevens over jouw financiële situatie en de samenstelling van je gezin nodig zijn. Bijvoorbeeld om een financiële APK te doen.

3. Verbetering dienstverlening

Om beter op de vragen van klanten te kunnen inspelen registreren we het aan tal en soort vragen. Hiermee maken we geanonimiseerde overzichten. Het gaat om groepsgegevens, niet om individuele gegevens.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die door het team van Geldloket Emmen worden gebruikt, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de dienstverlening. Daarna worden de gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Wij delen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming met organisaties buiten het samenwerkingsverband van Geldloket Emmen, behalve wanneer het wettelijk verplicht is. Wij vragen jouw toestemming voor het delen van informatie wanneer dat nodig is voor een goede dienstverlening aan jou.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze maken geen inbreuk op de privacy.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Klikgedrag en bezoekverkeer

Wij gebruiken de Google Analytics-dienst van Google alleen om bij te houden hoe

bezoekers onze site gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gebruik van gegevens in te trekken of

bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons.

 

Je kunt een vraag voor het inzien van jouw gegevens, correctie of verwijdering van gegevens, een vraag om toestemming in te trekken of een bezwaar mailen naar info@geldloket.emmen.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken. Als wij niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan zijn wij verplicht je dit (met redenen) te laten weten.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig zijn. Wij nemen passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op servers die staan in de Europese Unie.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geldloket.emmen.nl  of tel. nr. 0800-0009

 

Januari 2022

 

[1] Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

[2] Samenwerkingsovereenkomst Geldloket Emmen